Close

  Former Judges

  Name Duration
  Shri Sikander Azam Choudhary11/06/2019 to 31/07/2021
  Shri Ashok Kumar26/07/2017 to 06/06/2019
  Shri Mohammad Ali Khan24/09/2014 to 24/07/2017
  Shri Shujat Ali Khan28/05/2012 to 23/09/2014
  Shri Rashid Ali Dar10/09/2011 to 21/05/2012
  Shri Syed Tawqeer Ahmad31/12/2008 to 03/09/2011
  Shri Asmat Hussain Shah28/06/2008 to 31/12/2008